19.08.2022

Vekil İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım Sınav İlanı

D   U   Y   U   R   U

       İlimiz Merkez ve ilçe müftülüklerinde imam-Hatip veya Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta iken, askerlik, aylıksız izin, görevden uzaklaştırma, geçici görevlendirme, yurt dışı görevi, hastalık vb. nedenlerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine sözlü sınav sonucuna göre  açıktan vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım alımı yapılacaktır.

       I. BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan "Ortak Nitelik" şartını taşımak.
 3. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
 4. Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
 5. Vekil Müezzin-Kayyımlık için en az Lise Mezunu olup hafız olmak, (İmam-Hatip Lisesi mezunu olanlar için hafızlık şartı aranmaz.)
 6. 2020 yılı KPSS (DHBT) sınavından en az 60 puan almış olmak.
 7. Halen Başkanlığımız teşkilatında vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım olarak çalışıyor olmamak.

       II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Dilekçe (İl Müftülüğünden temin edilecek)
 2. 2020 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi
 3. T.C. Kimlik Fotokopisi (Aslı gösterilecektir)
 4. Diploma fotokopisi (Aslı gösterilecektir) veya e-devletten barkodlu çıktısı. Hangi öğrenim ile KPSS (DHBT) sınava girmiş ise o diplomayı ibraz etmek zorunludur.
 5. Varsa Hafızlık Belgesi fotokopisi (Aslı gösterilecektir.)
 6. e-devletten barkodlu Sabıka Kayıt Belgesi.
 7. İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı. (İlimiz Müftülüğünden temin edilecektir.)

       III. BAŞVURU ŞEKLİ, ZAMANI VE YERİ:

 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 22.08.2022 - 05.09.2022 (saat 17.00) tarihleri arasında İlimiz Müftülüğüne yapılacaktır.
 2. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
 3. Belgeleri eksik olan,duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile posta ve e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

 

       IV. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR:

Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular İlimiz Müftülüğünün internet sitesindeki sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

       V. SINAV YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI:

 1. Sınav 07.09.2022 Çarşamba günü  saat: 09.00'da İlimiz Müftülüğünde yapılacaktır.
 2. Adayların anılan tarih ve saatte İlimiz Müftülüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 3. Adaylar, sınava gelirken T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 4. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
 5. Sınav konuları: a) Kur’an-ı Kerim b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) c) Hitabet d) Ezan ve ikamet

        

       VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI:

 1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 3. Sınav sonuçları, sınavın bitiminden sonra İlimiz Müftülüğü resmi web internet sitesinden ilan edilecek olup, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
 4. Başarılı olan adayların sınav puanı yüksek olandan başlamak üzere, ihtiyaç duyulan kadrolara (ilimiz ve ilçe müftülüklerine bağlı merkez, kasaba, köy ve mezra camilerine) açıktan Vekil İmam-Hatip ve vekil Müezzin-Kayyım ataması yapılacaktır.
 5. Başarı listesine göre sırası gelen adaya teklif edilecek görevi veya görev yerini kabul etmeyen adaylar haklarını kaybedecek olup, feragat etmiş sayılacaklardır.
 6. Sınav sonucu Müftülüğümüz web sitesinde ilan edilecek başarı listesi bitinceye kadar yeni sınav yapılmayacaktır.

 

      VII. DİĞER HUSUSLAR:

 1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucuna göre adayların ataması yapılacaktır.
 2. İl Müftülüğümüz sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 3. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavı geçersiz sayılacağı gibi ataması yapılsa dahi görevle ilişiği kesilecektir.
 4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir.

           İlgililere duyurulur.    

                                                                                                 ADIYAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ